Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Rehabilitering

Klippan kan erbjuda kvalificerade insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har arbetat med denna typ av tjänster sedan början av 1990-talet och har en gedigen erfarenhet av att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet.

  Precis som i all annan verksamhet som vi bedriver, utgår vi från varje enskild individs förutsättningar och förmågor. Vi arbetar lösningsfokuserat och tror att varje deltagare bär på nyckeln till en hållbar och långsiktig lösning.

 

Vi kan erbjuda insatser för enskilda individer och gruppverksamheter, allt beroende på behoven. Vi erbjuder insatser inom hela spannet, från förebyggande insatser för att förhindra långtidssjuskrivningar, till insatser där processen kört fast och individer varit sjukskrivna i många år.

 

Våra kunder idag är arbetsgivare inom det privata näringslivet och offentlig sektor samt Arbetsförmedlingen. Under stora delar av 2000-talet har vi varit den störste levernatören av arbetslivsinriktad rehabilitering till Försäkringskassan i Dalarna.

  Vi kan utifrån vår stora erfarenhet skräddarsy insatser efter faktiska behov.

 

De vanligaste tjänsterna våra kunder använder sig av idag är:

  

Kartläggningssamtal

Strukturerad kartläggning av individens uppfattning om faktorer som påverkar arbetsförmågan samt personliga resurser. Rekommendationer ges om nästa steg.

 

Arbetsförmågebedömning

Vi utreder under vilka förhållanden och i vilken omfattning den sjukskrivne kan arbeta. Inledande motiverande samtal för att kartlägga individens förutsättningar och intresse följs av en arbetsträningsperiod. Vi besöker, har tät uppföljning och fortsatta samtal. Kontinuerlig återkoppling och skriftlig bedömning ges till beställaren.

 

Fördjupad yrkesvägledning

Fördjuad yrkesvägledning enligt J.L Hollands modell. Yrkesvägledningen är anpassad som en individuellt stärkande och motiverande insats. Kan användas som enskild insatts vid omplacering eller som uppstart vid arbetslivsinriktad rehabilitering eller när individen ska söka annat arbete. Vägledningen ger individen riktlinjer för framtida yrkesval och/eller studier, samt ökar förståelsen för egna resurser och utvecklingsmöjligheter. Skriftlig sammanställning erhålls av beställaren.

 

SMC-stressprofil

Belyser personens arbetsmiljö, trivsel och samspel mellan individer och grupper. En tydlig bild ges av personens stresshanteringsförmåga, hälsotillstånd och hälsovanor. Ger personen hjälp att upptäcka resurser och styrkor till förändring. Kan med fördel användas i förebyggande syfte för att minimera riskerna för sjukskrivning. Skriftlig sammanställning. Går även att göra på helt arbetslag över 8 personer.

 

Individuell vägledning

Kontinuerligt processtöd på individnivå. Innefattar såväl personliga träffar, kontakt mellan träffarna samt individuellt anpassade stödinsatser. Sker vid minst ett tillfälle per vecka.

 

Samtal och handledning

Klippan kan erbjuda samtal och handledning för enskilda individer och grupper som stöd och hjälp i olika processer och livssituationer. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom Samtal och handledning - Klicka här! 

 

Välkommen att kontakta oss för att prata om rehebiliteringsfrågor!

Anders Bjurström

anders@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 77

Madeleine Arnberg

madeleine@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 81