Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Våra kunder tycker...

Orsa kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna (Utveckling av styrgrupp och arbetslag)

 

- Vi är verkligen på gång!


Henrik Göthbergs första kommentar kring verksamhetsutvecklingsarbetet i Orsa är slående. Henrik är projektledare för utvecklandet av "Resurscentrum – vägen till arbete" i Orsa.

- Det här är inget projekt utan det här handlar om verksamhetsutveckling i samarbete mellan flera myndigheter som alla har delar av innehållet som permanent verksamhet redan idag.

- Egentligen är det bara jag som är projekt. Jag har en tidsbegräsad anställning för att driva och samordna verksamhetsutvecklingen som sedan blir ett nytt sätt att bedriva ordinarie verksamhet.

Orsa kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget jobbar tillsammans för att skapa effektivitet i de insatser som står de sökande till förfogande. Konceptet brukar kallas "En dörr in". Henrik pratar om att det är en dörr in och en massa vägar ut.

- Engagemanget finns från alla inblandade och jag upplever att det inte finns någon prestige mellan myndigheterna utan en massa god vilja till att vara med och bidra.

- Självfallet finns det en massa nötter kvar att knäcka men det är väl det vi oftast gör under julen.

Nyckeln till framgång menar Henrik ligger i att man skapat en enkel grundstruktur som leder till långsiktig hållbarhet. Redan i planeringsstadiet fanns tanken att satsa på en gemensam plattform, kompetensutveckling och att de mjuka värdena skulle stå i centrum.

I sitt förarbete kom Henrik i kontakt med Klippan och vi fick förtroendet att bidra med kompetensutveckling både för styrgruppen och det nyskapade arbetslaget av medarbetare från de olika myndigheterna som skulle samarbeta. Till grund för arbetet med styrgruppen och arbetslaget låg Klippans modell för arbetslagsutveckling Den gemensamma Spelplanen.

- Jag tror det var helt rätt att börja med att skapa en gemensam spelplan för styrgruppen först. Där tydliggjordes styrgruppens roll och funktion och vi fick möjlighet att skapa en gemensam bild och ett gemensamt språk. Vi blev positivt speglade i våra resonemang. Innehållet i utbildningen var vad vi behövde och vissa övningar var extra bra. Bland annat skapade vi en gemensam vision på 45 minuter!

- I nästa steg utbildades medarbetarna i arbetslaget som skall bedriva den löpande verksamheten utifrån samma modell och det skapar en samsyn och trygghet i hela organisationen.

Verksamheten är nu i full gång och Klippan kommer att engageras även framgent i arbetet med arbetslaget. Man planerar nu för olika insatser under 2012 som knyter an till det inledande arbetet som är gjort.

- Det är viktigt att prioritera de mjuka värdena, de medarbetare som skall genomföra arbetet är avgörande för resultaten framöver, avslutar Henrik.

Klippan är glada för förtroendet vi fått och ser fram emot fortsatt samarbete. Utvärderingen av utbildningsdagarna med medarbetarna talar också sitt tydliga språk där vi fått ett genomsittligt betyg om 9,6 av 10 på de fem utvärderingsområdena.

 

Vill du veta mer om Den Gemensamma Spelplanen -Klicka här!

Enigheten (Handledning arbetslag)

"Handledningen på Klippan har upplevts väldigt positivt av både medarbetare och oss i ledande funktion. Jag upplever att det efter handledningen blivit ett öppnare klimat i arbetslagen och de förändringar som skett varit till det positiva. Även om det hettat till under handledningen så har det varit i ett forum där vi konstruktivt kunnat arbeta vidare med de oegentligheter som dykt upp och det har alltid lett till något positivt. Det är skönt att ha ett forum där vi slipper hamna i ”gyttjebrottning” Handledaren på Klippan har på ett öppet och rakt sätt skapat ett klimat där alla har fått kommit till tals och detta har stärkt förståelsen för varandra och varandras olikheter, vilket bidragit till en ökad trygghet i arbetslagen."

 

Malin Ohlsson, Enigheten Personlig Assistans

0243- 22 96 22

 

 

Collegio AB  (Individuppdrag)

"Vad gör man vid skarpt läge? Ett telefonsamtal till Klippan och sen var bollen i rullning. Med ett målinriktat agerande och utan krångel tar Klippans konsult sig an uppdraget. Det som kunde blivit en långdragen process med i värsta fall sjukskrivning som utgång fick en annan vändning. Att på ett snabbt sätt agera och möta upp medarbetare som är på väg att bli utarbetade är nog nyckeln till en god utgång. Det åtgärdspaket med SMC-stressprofil och efterföljande samtal som tagits fram har gett gott resultat både för medarbetare och företag."

 

Anders Karlin, VD Colligio AB

023-661 66 10