Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Öppenvård

1991 startade vi vårt arbete med att erbjuda öppenvårdsinsatser för ungdomar i åldrarna 16-25 år. Vårt utbud idag består av en daglig verksamhet kallad Kontinuitet och ett stort antal individuella insatser som vi erbjuder våra kunder och som vi i samråd kan skräddarsy utifrån de behov som finns.

 

Vårt arbetssätt bygger på ett medvetet bemötande och förhållningssätt som grundar sig på fyra byggstenar:

 

  • Existentiellt synsätt
  • Involveringspedagogik
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt
  • Konsekvenspedagogik

 

Här berättar vi kortfattat om några av våra tjänster som vi leverera idag och välkomnar er höra av er för mer detaljerad information om våra tjänster. Vi har självfallet även referenser på genomförda uppdrag samt erforderliga tillstånd för den verksamhet vi bedriver.

Kontinuitet

Kontinuitet är ett öppenvårdskoncept där vi tar emot ungdomar i åldrarna 16-25 år. Verksamheten är förlagd till vår kursgård, Erlandsforsgården, i Borlänge. Vi har öppet vardagar mellan 09.00-15.30. På Kontinuitet tar vi emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, relationsproblematik mm. Verksamheten har ett grundschema med återkommande teman och vi anpassar utifrån detta de enskilda deltagarnas individuella schema.  Målsättningen är stabilisering och utveckling för att så småningom uppnå egen försörjning och deltagande i samhällslivet.

 

Kvalificerad kontaktperson
Med den här tjänsten erbjuder vi kunden kvalificerade kontaktpersoner som på ett professionellt sätt kan komlettera andra åtgärder och aktiviteter som en ungdom erbjuds. Bland de ungdomar som på grund av social problematik erbjuds andra insatser finns en grupp som har stora svårigheter att fullgöra sina åtaganden. Den kvalificerade kontaktpersonen kan här vara en professionell vuxenkontakt som stöd i vardagen som i nära samarbete med kunden kan jobba med speicfika insatser kopplat till den unges livssituation.

 

ADDIS

Alkohol Drog Diagnos InStrument är en strukturerad djupintervju som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enl. ICD-10 och DSM-IV's diagnoskriterier.

 

ADDIS-ung

ADDIS-ung är en utveckling av ADDIS anpassad för ungdomar i åldrarna 16-20 år.

 

ASI

Additionary Severity Index är en strukturerad intervju som förutom alkohol- och narkotikamissbruk även täcker andra livsområden såsom arbete, fysisk och mental hälsa, socialt umgänge och kriminalitet. 

 

Kartläggning

Kartläggningen är en tjänst som genomförs för att ge beställaren en bred bild av deltagarens nuläge samt ett förslag om ett lämpligt nästa steg.

 

Praktik och vägledning

Individuellt anpassad insats för ungdomar som av olika anledningar inte kommit in på arbetsmarknaden. Tjänsten syftar till att bryta passiva mönster och bygga självkänsla och självförtroende hos individen genom en kombination av samtal och praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats.

 

Tidiga insatser - 7-TJUGO

När det går snett för en ung människa har det oftast märkts redan tidigt men ingen har ingripit i tid. Tidiga insatser - 7-TJUGO är en tjänst som erbjuds för att bryta en negativ utveckling för en ungdom eller en grupp av ungdomar. Tjänsten kan erbjudas för ungdomar från 5 års ålder och upp till 30 år. Insatsen bygger på vårt prisbelönta koncept 7-TJUGO samt 7-TJUGO junior och 7-TJUGO minior.

 

Föräldrautbildning/Stöd till unga föräldrar

I vår öppenvård har vi genom åren samlat på oss stor erfarenhet av att jobba med unga föräldrar och ungdomar som väntar barn. Vi har bland annat en anställd förlossningspedagog som kan förbereda inför föräldraskapet och vi kan även skräddarsy insatser för att stödja såväl ensamma föräldrar som par med särskilda behov.

 

Familjearbete

Vi kan erbjuda längre insatser för familjer som har fastnat i kommunikations- och relationssvårigheter. Steg 1 terapeut med psykodynamisk inriktning samt Steg 1 terapeut i familjearbete på systemisk grund finns i personalgruppen.

 

Klippans ungdomspraktik

Verksamhet för ungdomar med svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden och som även har andra sociala eller psykosociala problem. Utbildningen omfattar 20 veckor där vi arbetar såväl med den personliga utvecklingen som med praktik och arbetsträning. Praktiken börjar på Erlandsforsgården för att senare bli förlagd externt på den öppna arbetsmarknaden.

 

Fördjupad yrkesvägledning

Vi erbjuder fördjupad yrkesvägledning för personer som behöver stöd i sin orientering för framtiden. Ger riktlinjer för framtida studier och/eller yrkesval samt ökar förståelsen för egna resurser och utvecklingsmöjligheter.

 

SMC-stressprofil
Strukturerat och vetenskapligt utformat verktyg för att belysa psykosocial status, hälsotillstånd samt hälsovanor, trivsel och samspel mellan individer och grupper.


Samtal
Vi erbjuder olika former av professionella samtal där syftet kan variera och uppläggen skräddarsys. De verktyg vi använder i våra samtal är:

  • Lösningsfokuserad samtalsmetodik
  • Samtal på systemteoretisk grund
  • Samtal med KBT-inriktning
  • Motiverande intervju (MI)

Psykiatrisk screening

Psykiatrisk screening med rekommendation om fortsatta insatser

 

Neuropsykiatrisk utredning

Utredning för exempelvis ADHD inklusive föräldra-/anhörigintervju. Upprättande av utlåtande och återgivande till patient och eventull uppdragsgivare.

 

Övriga insatser

Utifrån att vi ända sedan 1990 arbetat med ungdomar med varierande behov kan vi i samarbete med kund skapa insatser utifrån de flesta behov. Har du funderingar är du välkommen att ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal om behov och lösningar.

 

Ovanstående är endast kortfattade beskrivningar av ett antal tjänster. För ytterligare beskrivning eller andra frågeställningar ber vi er kontakta Nocke eller Johan.

Nocke Eriksson

nocke@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 89

Johan Tjulander

johan@arbetslinjen-klippan.se

0243-25 70 72