Vi har bytt namn och har ny hemsida!


Efter 25 år med Klippan har vi nu bytt namn till

Swedish Empowerment Center

Vi har en ny hemsida med adressen

www.empowercenter.se

Välkomna att besöka oss!
Historik

I slutet av 1980-talet möttes två medarbetare på Arbetsförmedlingen i Borlänge för första gången. De hade fått anställning som handläggare och hade som främsta uppgift att jobba med ungdomar som hade svårt att få fäste på arbetsmarknaden.
Stora resurser fanns att tillgå men resultaten av insatserna för ungdomarna var inte på en tillfredsställande nivå. Nocke Eriksson, som fortfarande jobbar på Klippan, och hans kollega var överens om att det sätt som de arbetade på inte fungerade och de började samtala om hur de skulle vilja arbeta om de själva fick bestämma.

 

Deras utgångspunkt var att det bara är ungdomen själv som kan ta ansvar i sitt eget liv. De menade att det var helt avgörande för ungdomens framgång att de bemöttes med en medveten pedagogik och ett metvetet förhållningssätt som stärkte ungdomarnas självkänsla och självförtroende, så att de fick kraften, lusten, modet och viljan att bli ansvarstagande i sina egna liv.

De båda skapade tillsammans en pedagogisk plattform för hur de skulle vilja arbeta. Plattformen bestod av:

  • Existentiellt synsätt
  • Involveringspedagogik
  • Lösningsfokuserat förhållningssätt
  • Konsekvenspedagogik

De skrev ihop en projektidé om ett tvåårigt projekt med sammanlagt sexton utbildningar där fokus skulle ligga på ungdomarnas personliga utveckling under den första perioden och arbetsplatsintroduktion och utbildning under den andra. 

Projektet möjliggjordes av Länsarbetsnämnden Dalarna, Arbetsförmedlingen Borlänge och Borlänge kommun och starten för de första utbildningarna skedde i januari 1990. Resultaten blev betydligt bättre än vad fallet varit under deras tid inom AF. Mellan 73-75% av ungdomarna fann sin väg till egen försörjning och återvände inte till AF.

 

Den största framgångsfaktorn var att alla de som arbetade på Klippan var intresserade av och beredda att arbeta utifrån en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt så att ungdomarna alltid skulle bemötas med respekt. Alla skulle vara nyfiket ovetande och nyfiket ovärderande i mötet för att stärka deltagarna och väcka deras egen kraft och vilja till utveckling.

 

När de fina resultaten visade sig blev andra kommuner intresserade av att få ta del av arbetssättet för ungdomar utanför arbetsmarknaden, varvid dessa kommuner blev kunder till Klippan. Borlänge kommun ville även ha insatser för ungdomar med social problematik och 1991 startade vi vår öppenvård. Vi fick förfrågningar om vår pedagogik och vårt arbetssätt även fungerade för äldre deltagare. Eftersom svaret var ja kunde vi snart också starta vår rehabiliteringsverksamhet.

 

Ett brett intresse för vårt arbetssätt föddes och vi började ganska snart att utbilda andra i vårt sätt att arbeta. På bara något år hade vi blivit en uppskattade samarbetsparnter inom fyra verksamhetsområden:

  • Arbetsmarknadsutbildning
  • Arbetslivsinriktade rehabilitering
  • Öppenvård
  • Personalutveckling

I över två decennier har vi nu funnits och verkat inom ovanstående områden. Vi har initierat nya verksamheter och utvecklat såväl våra metoder som olika koncept för specifika målgrupper. Utgångspunkten är fortfarande densamma, att vårt arbetssätt skall verka för att människor ska växa till egen handling och utveckling.

 

Klippan är en personalägd ekonomisk förening utan vinstutdelning. Vår verksamhetsidé är att verka för individers och gruppers kompetensutveckling för ett rikare arbetsliv och en ökad livskvlitet.

Vi vill vara med och bidra till ett bättre samhälle oavsett vilka uppdrag vi genomför. I grunden för alla våra uppdrag ligger vårt arbets- och förhållningssätt i mötet med människor. Vi har under alla våra verksamhetsår sett att vårt sätt att arbeta fungerar både i våra uppdrag mot kund och i vår egen organisation och vi vill sprida den kunskap vi erhållit i vårt arbete.

Vi arbetar gärna tillsammans med andra som delar våra värderingar och som vill bidra till en långsiktig och positiv utveckling. Det har därför varit extra roligt då vi under senare år i allt större utsträckning fått jobba tillsammans med andra och spridit vårt arbetssätt, främst genom framgångarna med konceptet 7-TJUGO.

 

Blir du nyfiken på Klippan är du välkommen att höra av dig. Vi tar emot studiebesök och reser även ut och föreläser om vårt arbetssätt.

 

Tveka inte att höra av dig!

 

 

Anders Bjurström, VD

Anders Bjurström, VD
Anders Bjurström, VD
Nocke Eriksson, en av grundarna.
Nocke Eriksson, en av grundarna.